TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên, giảng viên, chuyên viên, học viên và sinh viên để cảnh giác, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông