TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Các biểu mẫu hay sử dụng

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

 

Stt

Tên biểu mẫu

Tải về

1

Mẫu 01 – Kiểm điểm tập thể 2023

Tải về

2

Mẫu 02A – Kiểm cá nhân không giữ chức vụ LĐQL  2023

Tải về

3

Mẫu 02B – Kiểm cá nhân giữ chức vụ LĐQL  2023

Tải về

4

Mẫu 03 – Đánh giá xếp loại 2023

Tải về

5

Mẫu 04 – Phiếu tự phân tích 2023

Tải về

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông