TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Các biểu mẫu hay sử dụng

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

 

Stt

Tên biểu mẫu

Tải về

1

Mẫu kiểm điểm cá nhân - Mẫu 02

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông