TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 25/11/2019 của Thành ủy Cần Thơ về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông