TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

PARTY COMMITTEE OF TAY DO UNIVERSITY

danguy@tdu.edu.vn

Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 về thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về kiểm tra, giám sát

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông