Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...
SỐ/KÝ HIỆU Tên văn bản GIỚI THIỆU CƠ QUAN BAN HÀNH LOẠI VĂN BẢN LĨNH VỰC NGÀY BAN HÀNH Tải văn bản
ss/4 Bộ giáo dục và Đào tạo văn bản hành chánh Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 1 Quyết định Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 20/01/2013 Tải xuống
ss/42 Quyết định mô tả văn bản Chính phủ Quyết định Nghiên cứu 20/01/2014 Tải xuống
DH/001 Công văn gửi sở công văn gửi bộ Chính phủ Đoàn thể 9/01/2015 Tải xuống
DH/001 Văn bản hành chánh Văn bản mới Bộ nội vụ Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 9/01/2015 Tải xuống
33333 Hợp ngày mai Chính phủ Quyết định Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ dasd Tải xuống
231 Bán đất cscasas Chính phủ Quyết định Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ dasd Tải xuống

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...