Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 99-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TW nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở bám sát nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 06-CT/TW tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng gia đình trên địa bàn thành phố.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Xác định công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 06-CT/TW, gắn với các nội dung trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư như: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” và các chương trình, kế hoạch thực hiện trên lĩnh vực công tác này.

Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên toàn thành phố; nội dung được phổ biến đến chi bộ, tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng; đưa công tác xây dựng gia đình trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục rà soát các chương trình, đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW. Trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Tiếp tục chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới và các chương trình, đề án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; tư vấn hỗ trợ hôn nhân gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề gia đình. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chú trọng việc huy động các cá nhân, tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ gia đình nghèo, khó khăn. Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình; mở rộng, nâng cao trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận các quỹ tín dụng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình, đảm bảo tinh gọn, gắn với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới, trẻ em. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chất lượng hoạt động của các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu; định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với gia đình cho học sinh, sinh viên; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các loại hình truyền thông, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội để tuyên truyền những nội dung có liên quan đến giáo dục chính sách gia đình, pháp luật về gia đình, kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình, xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, các rủi ro đối với gia đình; phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người giàu lòng nhân ái, khoan dung, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng gia đình.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu, chiến lược quốc gia gắn với công tác xây dựng gia đình. Xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW. Theo đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm; chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW.

Ngoài ra, Ban Thường vụ thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường phối hợp với sở, ban, ngành chủ động phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình tình của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; về chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và giáo dục trong gia đình cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện và phản ánh với cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng gia đình.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng đó, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo, đài mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá những giá trị của gia đình; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề gia đình.

Tải Kế hoạch số 99

An Tâm

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ