Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022):
SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI – HỒ CHÍ MINH
Hằng năm, cứ vào dịp 19/5, trong lòng mỗi người dân Việt Nam chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ về Bác Hồ kính yêu - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Công lao trời biển của Người không chỉ in đậm trong những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn được ghi tạc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Ngày sinh nhật Bác 19/5 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi đầu cho sự thay đổi lớn của dân tộc Việt Nam, từ cảnh chịu áp bức, bóc lột, lầm than đứng lên làm chủ đất nước. Người ra đi tìm đường cứu nước từ năm 21 tuổi, chịu bao khó khăn, gian khổ để tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Chính vì vậy, không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân thế giới cũng rất yêu quý Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng nhất.
Bác Hồ đã đi xa hơn nửa thế kỷ (1969-2022), nhưng Người vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước và Nhân dân Việt Nam, hiển hiện trong những di sản vô giá Bác để lại cho chúng ta, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Trong đó, những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng của Bác là minh chứng sống động nhất.
Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống yêu nước nồng nàn, những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại; cộng hưởng cùng tấm lòng yêu nước thương dân vô bờ bến, sự thấu cảm sâu sắc với những số phận bất hạnh, cùng khát khao mãnh liệt vươn tới cuộc sống mới dân chủ, độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời mẫu mực về tư tưởng, đạo đức, tác phong trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Tháng 5 nhớ Bác, học và làm theo Bác. Bài học thiết thực và hiệu quả nhất là nói đi đôi với làm, bởi vì sinh thời Bác đã dạy: Đối với các dân tộc phương Đông, một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ đã trở thành di sản lớn lao của dân tộc Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động là việc làm thường xuyên, lâu dài trong đời sống hằng ngày, thiết thực đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay. Đó là ngăn chặn, xóa bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội, đặc biệt là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, sau khi tiếp thu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 03/11/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, các cấp ủy đảng thành phố Cần Thơ luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là vinh dự, tình cảm, sự trân trọng, tôn vinh công lao trời biển của Bác đối với dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quán triệt, tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những giải pháp hiệu quả, thiết thực. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều đảng văn để kịp thời lãnh đạo, triển khai quán triệt việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác rất chặt chẽ, bài bản, bám sát hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thành phố xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; đăng ký các nội dung đột phá, làm theo của tập thể và cá nhân, xây dựng các mô hình tiêu biểu, lấy đó làm một trong những tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.
Để việc học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, Thành ủy Cần Thơ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo tiêu biểu trong các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn... Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thành phố đã có hàng ngàn tập thể và cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng với những gương người tốt, việc tốt, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, lan tỏa những việc làm tốt đẹp đến cộng đồng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ tuyên dương 54 tập thể và 78 cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những bông hoa tươi thắm được kết tinh từ các phong trào thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết từ các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố, rất xứng đáng và tự hào.
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác Hồ là dịp để chúng ta thêm một lần tự hào về Bác. Tư tưởng của Người mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; đạo đức và phong cách của Người mãi mãi là tấm gương sáng, là nguồn cổ vũ vô tận, dẫn dắt Nhân dân ta vững bước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với tất cả niềm tin yêu và lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục tiến bước trên con đường dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Bác hằng mong muốn./.
=====
Cầm Thi Giang