Ban Tuyên giáo Trung ương: Triển khai kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Ngày 21/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Ðồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ. 

Dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; văn nghệ sĩ, trí thức…

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QÐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cần nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QÐ/TW; nắm vững tư tưởng chỉ đạo, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm, trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để xây dựng chỉnh đốn Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ðồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng nhiệm vụ được giao; thực hiện phải nghiêm túc, thiết thực, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hình thức…

Tin, ảnh: Ngọc Thanh

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ