UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND phát triển thanh niên TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.

 

 

Theo đó, thành phố triển khai thực hiện lồng ghép để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách về phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Các sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND thành phố kịp thời xây dựng và ban hành các đề án, kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực được giao tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND hoặc trình HĐND thành phố các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thanh niên. Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các chính sách phát triển thanh niên trên các lĩnh vực.

Thành phố tăng cường công tác hợp tác quốc tế, tích cực, chủ động tham gia xây dựng và ký kết, thực hiện điều ước, thỏa thuận khu vực và quốc tế về thanh niên; tạo điều kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do tổ chức Đoàn làm nòng cốt, mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố có cơ chế, chính sách nhằm thu hút tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố tham gia đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao, y tế phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của thanh niên. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển sản xuất, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ