Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo: Đại hội công đoàn các cấp đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định

Ngày 08/3/2022, Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 434-CV/TU chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư.

 

Theo đó, để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028” (Chỉ thị số 13-CT/TW), Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Xác định đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng; các cấp, các ngành thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công đoàn các cấp thành phố tổ chức Đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, trang trọng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, nhất là Văn kiện Đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cùng cấp đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Đồng thời, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ chuyên trách không đủ thời gian tái cử.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn; đồng thời, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công
đại hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, phát huy tốt vai trò của các tổ chức công đoàn.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, công đoàn ngành và tương đương trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự, lựa chọn hình thức tổ chức đại hội phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị và tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phát động phong trào, công trình, sản phẩm thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động.

Về thời gian và phương thức tiến hành đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố bám sát hướng dẫn, kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tổ chức đại hội, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định và hoàn thành trong năm 2023.

Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố và các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; đồng thời, nắm tình hình, tiến độ tổ chức đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Xem Công văn số 434 tại đây.

Ngô Phương Văn

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ