Thành phố Cần Thơ: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”

Ngày 10/3/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

 

Theo đó, với mục đích quán triệt, cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy; gắn việc triển khai chuyên đề năm 2022 với thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Tập trung quán triệt, thực hiện tốt các nội dung về học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền… Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến từ cấp thành phố kết nối tới điểm cầu quận, huyện và xã, phường, thị trấn. Dự kiến thời gian trong 01 buổi, hoàn thành giữa tháng 3/2021. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 trong cán bộ, đảng viên và hoàn thành trước ngày 31/3/2022. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2022 trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp. 

Theo Kế hoạch, nội dung chuyên đề năm 2022 sẽ được đưa vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, xây dựng cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Hoàn thành cam kết trong quý I năm 2022. Kết quả thực hiện chuyên đề năm 2022 là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm cuối năm của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cam kết làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vào cuối năm.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin của ngành, nhất là về các gương điển hình trong học tập và làm theo; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2022.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ