Thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Ảnh minh họa: PV.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 -KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; trong đó bám sát nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp; kịp thời phản ánh với cấp ủy chi bộ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên,
làm cơ sở để tổ chức kiểm điểm trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

Thứ hai, trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ, mỗi đảng viên phải tự đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự giác kiểm điểm, nhận diện bằng hình thức phát biểu tại cuộc họp. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề kiểm điểm những đảng viên có biểu hiện vi phạm 27 biểu hiện suy thoái (nếu có); quý sau tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả khắc phục biểu hiện suy thoái của đảng viên đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm
quý trước; nội dung kiểm điểm phải được tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên biết và giám sát.

Thứ ba, tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ nêu cao
tinh thần trách nhiệm, đấu tranh phê bình, thẳng thắn tham gia ý kiến với đảng viên khi phát hiện có biểu hiện suy thoái. Chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) có trách nhiệm gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên nếu thấy có biểu hiện suy thoái.

Thứ tư, căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng đảng ủy cơ sở, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 -KL/TW ngày 08/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong đảng bộ mình, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Qua kiểm điểm của tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cần làm rõ biểu hiện suy thoái của từng cá nhân cấp ủy viên và từng tổ chức đảng trực thuộc nếu có vi phạm vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm
đối với cá nhân, tổ chức thuộc quyền quản lý nếu xác định có biểu hiện vi phạm; phân công thành viên lãnh đạo cấp ủy dự và chỉ đạo tổ chức đảng tiến hành tự kiểm điểm, làm rõ biểu hiện vi phạm.

Thứ năm, khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nếu có cấp ủy viên, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Nếu vi phạm của cấp ủy viên, đảng viên do cấp trên phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo mà cấp ủy, chi bộ trực tiếp quản lý không phát hiện, không gợi ý kiểm điểm, phê bình thì cấp ủy, chi bộ đó phải bị xem xét, xử lý theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm cấp ủy viên các cấp và đảng viên có biểu hiện vi phạm mà không tự giác kiểm điểm, tự phê bình. Trong kiểm điểm, nhận xét, đánh giá chất lượng mỗi năm phải đảm bảo kiểm điểm chặt chẽ, đúng hướng dẫn và gắn trách nhiệm cá nhân phụ trách với tập thể lãnh đạo quản lý, nhất là hạn chế, khuyết điểm của đơn vị.

Thứ sáu, các đồng chí lãnh đạo, công chức là đảng viên được phân công phụ trách, theo dõi cấp huyện của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy mỗi quý đi dự sinh hoạt cấp ủy hoặc chi bộ ít nhất 01 lần
ở địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi hoặc đảng ủy, chi bộ nơi cư trú. Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy phân công cấp ủy viên, cán bộ công chức là đảng viên đang công tác
tại các cơ quan của cấp ủy dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi, dự sinh hoạt đối với các chi bộ trong đảng bộ mình, bảo đảm các chi bộ trong Đảng bộ thành phố có cán bộ cấp trên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu các tổ chức trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và đặc biệt là các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ bảy, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp.

Thứ tám, giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Xem chi tiết Chỉ thị số 12-CT/TU tại đây

 

Ngô Phương Văn

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ