Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021

Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 298-CV/TU chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

kIEM DIEM 2021

 

Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về thi hành Điều lệ Đảng”, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” (Quy định số 132-QĐ/TW) và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” (Hướng dẫn số 21 -HD/BTCTW), Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như sau:

 Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW, Hướng dẫn số 21 -HD/TW, Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” (viết tắt là Hướng dẫn số 10-HD/TU) và Quy định số 20-QĐ/TU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Thành ủy quản lý”; trong đó, chú trọng kiểm điểm, đánh giá sâu sắc đối với 2 nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2021 là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ hai, thực hiện thống nhất và đồng bộ việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trước khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm,
đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức trước ngày 15/12/2021; các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn số 10-HD/TU.

Thứ ba, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Quân sự và Đảng bộ Công an thực hiện kết hợp việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng với quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ tư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý nội dung kiểm điểm đối với một số tập thể cá nhân diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đảm bảo nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng tổ chức, cá nhân.

Thứ năm, căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, các cấp, các ngành thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu theo Hướng dẫn số 10-HD/TU, trong đó, chú trọng nội dung hướng dẫn về khung tiêu chuẩn các mức chất lượng, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu; tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) về kết quả thực hiện trước ngày 31/01/2022.

Thứ sáu, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân công cán bộ tham dự, chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; theo dõi, tổng hợp kết quả đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Xem chi tiết công văn 298-CV/TU tại đây

Ngô Phương Văn

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ