Phát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 249-CV/TU gửi các quận ủy, huyện ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố chỉ đạo việc khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, việc khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội ngày càng phổ biến trên thế giới. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân khai thác, sử dụng thông tin trên Internet đúng đắn, thiết thực và hiệu quả, góp phần phát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp sử dụng Internet, mạng xã hội để đăng tải, bình luận, chia sẻ những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội, những thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng… Đặc biệt thời gian gần đây, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xuất hiện một số trường hợp cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải những hình ảnh phản cảm, mang yếu tố khoe khoang, thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, không đồng hành, sẻ chia với những khó khăn, mất mát của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong Nhân dân.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng và tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả việc sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần phát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

Hai là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu nêu gương trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội; phát huy tính hiệu quả, thiết thực việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, tấm gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những giá trị văn hóa nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái của quốc gia, dân tộc…; đồng thời, tích cực đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội, phê bình, phản đối các hành vi lợi dụng Internet, mạng xã hội để chia sẻ, thông tin, bình luận, đăng tải những hình ảnh phản cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm với những khó khăn, mất mát của Nhân dân, nhất là trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Ba là, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác định hướng, tuyên truyền và tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đơn vị mình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận những hình ảnh phản cảm, những nội dung thông tin không chính thống, phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật; tích cực, chủ động đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội, góp phần phát huy có hiệu quả những yếu tố tích cực của mạng xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố trong tình hình mới.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ