Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...

Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014.

Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014.

Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI.

- Các biểu mẫu quy hoạch cấp ủy

Biên bản Hội nghị BCH đảng bộ, chi bộ (hoặc biên bản hội nghị chi bộ đối với chi bộ không có BCH) và (Mẫu 1a).

Biên bản kiểm phiếu giới thiệu (Mẫu 2a).

Danh sách trích ngang cán bộ đề nghị đưa vào quy hoạch giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2015-2020 (Mẫu 3a).

- Các biểu mẫu quy hoạch cán bộ quản lý

Biên bản Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị và (Mẫu 1b).

+ Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (Mẫu 2b).

Danh sách trích ngang cán bộ đề nghị đưa vào QH giai đoạn 2014-2017 (Mẫu 3b).

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...