Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng là cán bộ viên chức.

Điều kiện: Cán bộ viên chức được chi bộ, đảng bộ xét công nhận cảm tình đảng ít nhất 06 tháng.

Nội dung: Gồm 5 chuyên đề của "Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thời gian học: 5 buổi, vào buổi chiều Thứ bảy và sáng Chủ nhật mỗi tuần.

Khai giảng: Lúc 13g30 ngày Thứ bảy 02/03/2013 (Học viên có mặt trước 15 phút để nhận tài liệu)

Địa điểm: Hội trường 2 - Khu Hiệu bộ.

Đề nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở lập danh sách cử học viên đi học theo mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để học viên đi học đúng giờ và dự đầy đủ 5 chuyên đề theo quy định.

Gởi danh sách (bản in) về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 26/02/2013.

Và Email danh sách cho đ/c Đinh Thị Hương ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...