Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...


THƯ MỜI

Hội nghị Đảng ủy mở rộng quý 1/2014

         Kính gửi: Các tổ chức đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường            

          Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1 và triển khai Chương trình công tác Quý 2 năm 2014.

Thành phần:

+ Các đ/c Đảng ủy viên trường và Ban Giám hiệu,

+ Đ/c Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (nếu đ/c Bí thư vắng thì cử đ/c Phó Bí thư đi dự thay),

+ Các đ/c là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường,

+ Các đ/c là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Chuyên môn, Ban Dân vận, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh),

+ Các đ/c là Báo cáo viên của Đảng ủy trường,

+ Đại diện các tổ chức đoàn thể cấp Trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Sinh viên),

Thời gian: Lúc 13 giờ 30, ngày 08/04/2014.

Địa điểm: Hội trường II, Khu Hiệu Bộ - ĐHCT.

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ, nhờ phòng Kế hoạch – Tổng hợp lên lịch công tác tuần và bố trí Hội trường.

Trân trọng.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền 

Kèm theo:

1) Dự thảo Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý 1/2014

2) Dự thảo Chương trình Công tác Quý 2/2014.

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...