Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...

Thông báo

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng là cán bộ viên chức.

Điều kiện: Cán bộ viên chức được chi bộ, đảng bộ xét công nhận cảm tình đảng ít nhất 06 tháng.

Nội dung: Gồm 5 chuyên đề của "Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thời gian học: 5 buổi, vào buổi chiều Thứ bảy và sáng Chủ nhật mỗi tuần.

Khai giảng: Lúc 13g30 ngày Thứ bảy 02/03/2013 (Học viên có mặt trước 15 phút để nhận tài liệu)

Địa điểm: Hội trường 2 - Khu Hiệu bộ.

Đề nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở lập danh sách cử học viên đi học theo mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để học viên đi học đúng giờ và dự đầy đủ 5 chuyên đề theo quy định.

Gởi danh sách (bản in) về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 26/02/2013.

Và Email danh sách cho đ/c Đinh Thị Hương ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập chuyên đề năm 2013; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 19/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân";

Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức báo cáo Chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấpdo đ/c Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II trình bày.

- Thời gian: Ngày 08/6/2013 (thứ Bảy);

- Địa điểm: Hội trường lớn, Khu II - ĐHCT

- Đối tượng tham dự:

+ Buổi sáng:Từ 7g30 đến 10g00: Tất cả cán bộ viên chức

+ Buổi chiều:Từ 13g30 đến 16g00: BCH Đoàn trường; BCH Hội sinh viên Trường; BCH Đoàn các đơn vị trực thuộc Đoàn trường; Lớp trưởng (hoặc lớp phó), Bí thư Chi đoàn (hoặc phó bí thư); BCH Liên Chi hội, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên.

Để tổ chức thành công các buổi báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công:

1) Phòng Công tác Chính trị chủ trì tổ chức các buổi báo cáo tại hội trường.

2) Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Phòng Công tác Chính trị thực hiện việc điểm danh vào buổi sáng, Văn phòng Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Công tác Chính trị thực hiện việc điểm danh vào buổi chiều.

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thông báo đến toàn thể CBVC và các đối tượng sinh viên tham dự./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thi Thanh Hiền (đã ký)

THÔNG BÁO SỐ 40-TB/ĐU, ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Đảng ủy Trường ĐHCT, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Đối tượng: Tất cả đảng viên dự bị chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (kể cả đảng viên dự bị là sinh viên mới chuyển sinh hoạt đảng về Trường, đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời); đảng viên đã được chuyển chính thức nhưng còn nợ giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng trên.

Nội dung: Gồm 9 chuyên đề trong tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thời gian: Học 9 buổi học và 1 buổi thi kiểm tra.

Học liên tục 4,5 ngày, mỗi ngày 2 buổi (sáng từ 7g30, chiều từ 13g30).

Ngày khai giảng: Lúc 7g30 ngày Thứ hai 16/12/2013

(Học viên có mặt lúc 7g15 để nhận tài liệu)

Địa điểm: Phòng 106 – Nhà học C1

Ngày kiểm tra: Lúc 7g30, ngày 27/12/2013, tại Phòng 106 - Nhà học C1

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở lập danh sách đảng viên đi học theo mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để đảng viên đi học đúng giờ, tham dự đầy đủ 9 chuyên đề theo quy định.

Danh sách (bản in) gởi về Văn phòng Đảng ủy trường trước ngày 05/12/2013.

Và gởi Email cho đ/c Đinh Thị Hương theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cần Thơ, ngày 23/10/2013

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền


THƯ MỜI

Hội nghị Đảng ủy mở rộng quý 1/2014

         Kính gửi: Các tổ chức đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường            

          Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1 và triển khai Chương trình công tác Quý 2 năm 2014.

Thành phần:

+ Các đ/c Đảng ủy viên trường và Ban Giám hiệu,

+ Đ/c Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (nếu đ/c Bí thư vắng thì cử đ/c Phó Bí thư đi dự thay),

+ Các đ/c là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường,

+ Các đ/c là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Chuyên môn, Ban Dân vận, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh),

+ Các đ/c là Báo cáo viên của Đảng ủy trường,

+ Đại diện các tổ chức đoàn thể cấp Trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Sinh viên),

Thời gian: Lúc 13 giờ 30, ngày 08/04/2014.

Địa điểm: Hội trường II, Khu Hiệu Bộ - ĐHCT.

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ, nhờ phòng Kế hoạch – Tổng hợp lên lịch công tác tuần và bố trí Hội trường.

Trân trọng.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền 

Kèm theo:

1) Dự thảo Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quý 1/2014

2) Dự thảo Chương trình Công tác Quý 2/2014.

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...