Thực hiện Công văn số 14-CV/TU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về thực hiện Công điện của Ban Bí thư ngày 16/10/2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung”; trên cơ sở tình hình thực tế của địa phƣơng, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tập trung thực hiện tốt một số nội dung...xem chi tiết tại đây