Đảng cấp trên

       Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/06/2017 của ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác đảng viên. Hướng dẫn này thay thế Hướng dn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương. (Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây)

         Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban chấp hành Trung ương Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quy định này thay thế Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. (Xem chi tiết quy định tại đây)

    Ngày 5 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. (Xem toàn bộ nội dung Nghị quyết tại đây)

       Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/06/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảng viên có liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban kiểm tra trong thực hiện Quy định này. Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện Quy định, định kỳ báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp và ủy ban kiểm tra cấp trên. (Xem chi tiết quy định tại đây)