Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô

 Số 68, Đường Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

 Điện thoại: 02923 740768

 Website: cmt.tdu.edu.vn