Biểu mẫu

Mẫu đăng ký rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu năm 2021 Tải mẫu tại đây

Mẫu đăng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021  Tải mẫu đăng ký tại đây