Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 26/8/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về "Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở".

Hướng dẫn số 15-HD/ĐU, ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Đảng ủy trường Đại học Cần Thơ về "Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017".

- Các biểu mẫu:

Mẫu 01: Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Mẫu 02: Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (Bí thư)

Mẫu 03: Nghị quyết của Đại hội

Mẫu 04: Biên bản Đại hội

Mẫu 05: Danh sách nhân sự do Cấp ủy (Bí thư) nhiệm kỳ 2012-2015 chuẩn bị.

Mẫu 06A: Phiếu bầu có số dư

Mẫu 06B: Phiếu bầu không có số dư

Mẫu 07: Biên bản kiểm phiếu

Mẫu 08: Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của đảng ủy cơ sở

Mẫu 09: Danh sách cấp ủy chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017

Quy chế làm việc của Đại hội

Kịch bản đại hội (tham khảo)

+ Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội 

- Quốc ca, Quốc tế ca.

Nhạc Quốc ca + 3s + Quốc tế ca (có lời)

+ Lời Quốc ca, Quốc tế ca.

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...