Hướng dẫn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014- Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014. - Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014. - Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy...

Biểu mẫu

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 26/8/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về "Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở".

Hướng dẫn số 15-HD/ĐU, ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Đảng ủy trường Đại học Cần Thơ về "Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017".

- Các biểu mẫu:

Mẫu 01: Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Mẫu 02: Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (Bí thư)

Mẫu 03: Nghị quyết của Đại hội

Mẫu 04: Biên bản Đại hội

Mẫu 05: Danh sách nhân sự do Cấp ủy (Bí thư) nhiệm kỳ 2012-2015 chuẩn bị.

Mẫu 06A: Phiếu bầu có số dư

Mẫu 06B: Phiếu bầu không có số dư

Mẫu 07: Biên bản kiểm phiếu

Mẫu 08: Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của đảng ủy cơ sở

Mẫu 09: Danh sách cấp ủy chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017

Quy chế làm việc của Đại hội

Kịch bản đại hội (tham khảo)

+ Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội 

- Quốc ca, Quốc tế ca.

Nhạc Quốc ca + 3s + Quốc tế ca (có lời)

+ Lời Quốc ca, Quốc tế ca.

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 15/10/2012 về "sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ giữa nhiệm kỳ 2010-2015"; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 31/01/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về "Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015";

Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ X (2010-2015):

Thời gian: Khai mạc lúc 13g30, ngày 07/6/2013

Địa điểm: Hội trường II – Khu Hiệu bộ (Khu II, ĐHCT)                  

Thành phần:

- Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu,

- Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở,

- Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở,

- Thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy,

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là đảng viên,

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể cấp Trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) là đảng viên.

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thông báo đến thành phần tham dự và lập danh sách đại biểu (theo mẫu) gởi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 05/6/2013.

Trang phục: Nam mặc áo tay dài, thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài, riêng các đồng chí Trung tâm Giáo dục Quốc phòng mặc Quân phục theo quy định./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền (đã ký)

(ĐCSVN) – Ngày 3/12, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn xong chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Theo đó, chủ đề của chuyên đề năm 2015 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cấp ủy các cấp quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan công quyền “gắn bó với nhân dân”, phấn đấu vì lợi ích nhân dân; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Từng chi bộ, định kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sau sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo; từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong hệ thống chính quyền, triển khai những nội dung nêu trên thông qua các hình thức như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm; truyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị.

Đối với các tổ chức cơ sở thuộc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; truyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao./.

Nguồn: http://dangcongsan.vn/

Nghị quyết của Đảng ủy Về việc...

Nghị quyết số 96-NQ/ĐU, ngày 17/03/2014 của Đảng ủy "Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa...